The Principal,
Sri B. M. Patil Pre-Primary & Primary School,
Vivek Nagar West, Behind Hemaraddi Mallamma
Mangala Karyalaya, Jalanagar.
Vijayapura-586109.

Phone no: (08352) 277017 – 277018
Email: sbmpps.jalanagar@gmail.com

Google Map